Stel cookie voorkeur in

Ouders

Ouders en school zijn samen verantwoordelijk voor de ontwikkeling van het kind. Dat is meer dan alleen hulp op school. Samenwerking heeft verschillende gezichten: er voor zorgen dat ouders/leerkrachten op de hoogte blijven, met elkaar over individuele kinderen praten, als ouder meehelpen op school.

Via het digitale platform Mijn School Info (MSI) houden we ouders op de hoogte van de recentelijke ontwikkeling. Zowel de maandelijkse nieuwsbrief als informatie van de leerkrachten ontvangen de ouders via MSI. Daarnaast wordt onze website www.obs-desluis.nl actueel gehouden.

Aan het begin van elk schooljaar houden we in alle groepen een voorlichtingsavond. Die gaat over het onderwijs, de regels en afspraken, etc. Als een kind in groep 1 en 2 zit, worden de ouders twee keer per jaar uitgenodigd voor een gesprek met de leerkracht over het welbevinden en de ontwikkeling van hun kind. De ouders van de leerlingen uit groepen 3 t/m 8 krijgen drie keer een uitnodiging. Daarnaast bestaat altijd de mogelijkheid om tussentijds een afspraak met elkaar te maken. Leerlingen uit de groepen 5 t/m 8 worden ook uitgenodigd voor de gespreksmomenten. In een driegesprek (ouder, kind & leerkracht) wordt de ontwikkeling besproken.

Verder helpen ouders bij onderwijsactiviteiten, handvaardigheid, cultuurmiddagen, lezen, techniek, excursies en schoolreisjes. We kunnen de hulp en ondersteuning van ouders meer dan goed gebruiken. Voor alle duidelijkheid: de leerkracht blijft altijd de verantwoordelijkheid dragen voor de activiteit die een ouder op ons verzoek ten behoeve van de school uitvoert.

Medezeggenschapsraad: elke school heeft een medezeggenschapsraad (MR). De MR-leden praten mee het beleid van de school en hebben op een aantal gebieden advies- en/of instemmingsrecht. De oudergeleding en de teamgeleding bestaan allebei uit minimaal drie mensen. Daarnaast is er een Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR), die zich met bovenschoolse zaken bezighoudt.

Ouderraad: de ouderraad (OR) is onmisbaar bij de organisatie van allerlei leuke dingen zoals het sinterklaasfeest, de kerstmaaltijd, het paasfeest en de schoolfeestdag. De OR vraagt jaarlijks een vrijwillige bijdrage van € 40,-- per kind. Het geld is bestemd voor bovengenoemde activiteiten en het jaarlijkse schoolreisje van de groepen 1 t/m 7. Groep 8 gaat op een meerdaags kamp, daarvoor worden de kosten apart in rekening gebracht.

Verkeersouders: dit zijn enkele ouders die regelmatig de regionale vergaderingen van Veilig Verkeer Nederland bijwonen en daar - indien nodig - de verkeerssituatie rond onze school ter sprake brengen. Ook ondersteunen ze de verkeersactiviteiten op school (keuren van fietsverlichting in het najaar, voorbereiden op het verkeersexamen, hulp bij de verkeersdag, etc.).

Identiteitsraad; met ingang van 1 augustus 2017 heeft De Sluis een adviserende identiteitsraad, waarin ouders – samen met leerkrachten – zorgdragen voor draagvlak met betrekking tot de ontwikkeling, evaluatie en advisering van de identiteit van de school.