Stel cookie voorkeur in

Vaardigheden van de 21e eeuw

De huidige maatschappij, waarin ontwikkelingen elkaar in hoog tempo opvolgen, vraagt bepaalde vaardigheden van kinderen. Het aanbod op onze school is niet alleen gericht op het overbrengen van kennis. Er is aandacht voor het aanleren van verantwoordelijkheid, het vergroten van zelfstandigheid, het vormen van een eigen mening, kritisch en creatief leren denken, samenwerken, ICT-vaardigheden en een onderzoekende houding. Wij geven onze leerlingen, naast de schoolse basiskennis, deze belangrijke vaardigheden van de 21ste eeuw mee. Ook leren programmeren komt in ons onderwijsaanbod voor, denk bijvoorbeeld aan de Beebot en het online ontwerpprogramma Scratch.

Inzet digitale leermiddelen

In alle groepen worden computers bij het onderwijs ingezet voor ondersteuning bij verschillende vakken. In de onderbouw gaat het vooral om taal, lezen en rekenen. In de andere groepen komen daar vakken bij als aardrijkskunde, verkeer, Engels. In de groepen 5 t/m 8 wordt bij de vakken spelling en rekenen met Snappet gewerkt. Leerlingen maken opgaven op de tablet of Chromebook die inhoudelijk vergelijkbaar zijn met de opgaven in de werkboeken van onze methodes. Voordelen van Snappet zijn dat leerlingen meteen feedback ontvangen over het gemaakte werk en adaptieve opgaven aangeboden worden. De leerkracht heeft tijdens de les vanaf een dashboard direct zicht op de voortgang van individuele leerlingen en de gehele groep. Bij herhaling van fouten komt de leerkracht langs voor extra uitleg. Uit onderzoek -en uit onze ervaring- blijkt dat deze manier van werken een positieve invloed heeft op de leermotivatie en leerresultaten.

In de groepen 7 en 8 worden Chromebooks ingezet. De kinderen hebben allemaal een Google Drive account en gebruiken dit om presentaties, boekbesprekingen en huiswerkopdrachten voor te bereiden. Tevens kunnen de kinderen op internet informatie zoeken en deelnemen in een algemene klassenomgeving 'Google Classroom', hier kan de juf of meester huiswerk in zetten, berichtjes sturen en de leerlingen kunnen hier hun huiswerk inleveren.

“Omdat de tijd nu eenmaal doortikt…”